Bài 10: Làm tròn số

A. Lý thuyết 1. Quy ước làm tròn số + Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn... Đọc chi tiết »

Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

A. Lý thuyết 1. Số thập phân hữu hạn Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số... Đọc chi tiết »

Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

A. Lý thuyết 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Mở rộng: Ví dụ: + Ta có:  + Ta có:  2. Chú... Đọc chi tiết »

Bài 7: Tỉ lệ thức

A. Lý thuyết 1. Định nghĩa Tỉ lệ thức là đẳng thức giữa hai tỉ số:  Ta viết:  hoặc a : d = c : d Chú ý: Trong tỉ lệ thức a: b... Đọc chi tiết »

Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

A. Lý thuyết 1. Lũy thừa của một tích Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa (xy)n = xn. yn Ví dụ: + Tính:  + Tính: (1,5)3. 83 = (8. 1,5)3 =... Đọc chi tiết »

Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

A. Lý thuyết 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên Lũy thừa bậc n của một số hữu tỷ x, kí hiệu là xn, là tích của n thừa số x... Đọc chi tiết »

Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

A. Lý thuyết 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x được kí hiệu là |x|, là khoảng cách từ... Đọc chi tiết »

Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

A. Lý thuyết 1. Nhân hai số hữu tỉ Tích của hai số hữu tỉ  được xác định như sau: Chú ý: + Thu gọn kết quả trong quá trình tính nhân. +... Đọc chi tiết »

Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

A. Lý thuyết 1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ Để cộng trừ hai số hữu tỉ x và y, ta làm như sau: • Viết x,y dưới dạng hai phân số... Đọc chi tiết »

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

A. Lý thuyết 1. Số hữu tỉ • Các phân thức bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ. • Số... Đọc chi tiết »