Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

I. QUY TẮC THẾ Quy tắc thế dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc thế gồm hai bước sau: + Bước 1: Từ một phương... Đọc chi tiết »

Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Cho hai phương trình bậc nhất hai ẩn là ax + by = c và a’x + b’ = c’. Khi... Đọc chi tiết »

Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

I. ĐỊNH NGHĨA Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức có dạng: ax + by = c, trong đó a, b, c là các số đã biết (trong... Đọc chi tiết »

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

I. KHÁI NIỆM 1. Góc tạo bởi đường thằng y = ax + b (a ≠ 0) với trục Ox. Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = ax +... Đọc chi tiết »

Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

I. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. Hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) song song với nhau khi và chỉ... Đọc chi tiết »

Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b

I. ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0) Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng: + Cắt trục... Đọc chi tiết »

Bài 2: Hàm số bậc nhất

I. ĐỊNH NGHĨA Hàm số bậc nhất là hàm số được tạo bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và a ≠... Đọc chi tiết »

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

I. ĐỊNH NGHĨA HÀM SỐ + Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi sao cho mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một... Đọc chi tiết »

Bài 9: Căn bậc ba

1. ĐỊNH NGHĨA • Định nghĩa: Căn bậc ba của một số thực a là số x sao cho x3 = a • Viết: x = ∛a Số 3 gọi là chỉ số căn. Phép lấy căn... Đọc chi tiết »

Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

I. BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC ĐƠN GIẢN CHỨA CĂN BẬC HAI a) Đưa một thừa số ra ngoài dấu căn Với hai biểu thức A, B mà B ≥ 0 ta có... Đọc chi tiết »