Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

A. Lý thuyết 1. Nghiệm của đa thức một biến Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là... Đọc chi tiết »

Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

A. Lý thuyết Để cộng (hay trừ) các đa thức một biến, ta làm một trong hai cách sau: • Cách 1: Cộng, trừ đa thức theo “hàng ngang” • Cách 2:... Đọc chi tiết »

Bài 7: Đa thức một biến

A. Lý thuyết 1. Đa thức một biến • Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. • Một số được coi là một đơn thức... Đọc chi tiết »

Bài 6: Cộng, trừ đa thức

A. Lý thuyết Để cộng (hay trừ) hai đa thức, ta làm như sau: • Bước 1: Viết hai đa thức trong dấu ngoặc. • Bước 2: Thực hiện bỏ dấu ngoặc... Đọc chi tiết »

Bài 5: Đa thức

A. Lý thuyết 1. Đa thức Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. Ví dụ: x3 – 3,... Đọc chi tiết »

Bài 4: Đơn thức đồng dạng

A. Lý thuyết 1. Đơn thức đồng dạng Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Các số khác 0 được... Đọc chi tiết »

Bài 3: Đơn thức

A. Lý thuyết 1. Đơn thức Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Ví dụ:  Chú... Đọc chi tiết »

Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

A. Lý thuyết 1. Giá trị của một biểu thức đại số Để tính giá trị của một biểu thức đại số ta thực hiện các bước sau: • Bước 1: Thay... Đọc chi tiết »

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

A. Lý thuyết 1. Khái niệm về biểu thức đại số Những biểu thức bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa không chỉ trên những số... Đọc chi tiết »

Bài 4: Số trung bình cộng

A. Lý thuyết 1. Số trung bình cộng của dấu hiệu Dựa vào bảng “tần số”, ta có thể tính số trung bình cộng của dấu hiệu (kí hiệu X−) như sau: +... Đọc chi tiết »