Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác

. Lý thuyết 1. Đường cao của tam giác • Trong một tam giác, đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao... Đọc chi tiết »

Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

A. Lý thuyết 1. Đường trung trực của tam giác • Trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh gọi là đường trung trực của tam giác đó. Ví dụ: a... Đọc chi tiết »

Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

A. Lý thuyết 1. Định lý về tính chất các điểm thuộc đường trung trực Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn... Đọc chi tiết »

Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

A. Lý thuyết 1. Đường phân giác của tam giác • Trong tam giác ABC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm M, khi đó đoạn thẳng AM... Đọc chi tiết »

Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

A. Lý thuyết 1. Định lý về tính chất các điểm thuộc tia phân giác Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.... Đọc chi tiết »

Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

A. Lý thuyết 1. Đường thẳng trung tuyến của tam giác • Đoạn thẳng AM nối đỉnh A của tam giác ABC với trung điểm M của cạnh BC gọi là đường... Đọc chi tiết »

Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

A. Lý thuyết 1. Bất đẳng thức tam giác Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại. Cho tam... Đọc chi tiết »

Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

A. Lý thuyết 1. Khái niệm đường thẳng vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên Từ điểm A không nằm trên đường thẳng thẳng d, kẻ một đường thẳng thẳng... Đọc chi tiết »

Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

A. Lý thuyết 1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Ví dụ: ΔABC, AC > AB ⇒... Đọc chi tiết »

Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

A. Lý thuyết 1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của tam giác vuông • Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc... Đọc chi tiết »