Bài 8, 9: Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp đều

A. Lý thuyết 1. Công thức diện tích của hình chóp đều a) Diện tích xung quanh của hình chop đều Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của... Đọc chi tiết »

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

A. Lý thuyết 1. Hình chóp – Đáy là một đa giác, các mặt bên là những tam giác có chung một đỉnh. – Đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc... Đọc chi tiết »

Bài 4, 5, 6: Hình lăng trụ đứng; Diện tích xung quanh; Thể tích của hình lăng trụ đứng

A. Lý thuyết 1. Hình lăng trụ đứng Hình vẽ dưới đây gọi là lăng trụ đứng. Trong hình lăng trụ đứng này: + A, B, C, D, A’, B’, C’, D’... Đọc chi tiết »

Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật – Luyện tập

A. Lý thuyết 1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Hai mặt phẳng vuông góc a) Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng – Đường thẳng d gọi là vuông góc... Đọc chi tiết »

Bài 1, 2: Hình hộp chữ nhật

A. Lý thuyết 1. Hình hộp chữ nhật Định nghĩa: Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt đều là những hình chữ nhật. + Hình hộp chữ nhật... Đọc chi tiết »

Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Chương 3 Hình học 8

A. Lý thuyết 1. Đoạn thẳng tỉ lệ a) Định nghĩa AB,CD tỉ lệ với A’B’,C’D’ ⇔ AB/CD = A’B’/C’D’. b) Tính chất AB/CD = A’B’/C’D’ ⇒  2. Định lý Ta –... Đọc chi tiết »

Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – Luyện tập

A. Lý thuyết 1. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu: + Tam giác vuông này... Đọc chi tiết »

Bài 5, 6, 7: Các trường hợp đồng dạng của tam giác

A. Lý thuyết 1. Trường hợp đồng dạng thứ nhất: Góc – Góc a) Định nghĩa Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia... Đọc chi tiết »

Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng – Luyện tập

A. Lý thuyết 1. Tam giác đồng dạng a) Định nghĩa Hai tam giác được gọi là đồng dạng với nhau nếu chúng có các góc tương ứng bằng nhau và các... Đọc chi tiết »

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

A. Lý thuyết 1. Định lý Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.... Đọc chi tiết »