* ĐẠI SỐ 8

Chương 1: Phép Nhân và Phép Chia Các Đa Thức
Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp


Chương 2: Phân thức đại số
Bài 1: Phân thức đại số
Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 3: Rút gọn phân thức
Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ và Giá trị của phân thức

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 1: Mở đầu về phương trình
Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 – Luyện tập
Bài 4: Phương trình tích – Luyện tập

Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu – Luyện tập
Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) – Luyện tập


Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Luyện tập
Bài 3: Bất phương trình một ẩn
Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Luyện tập
Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
* HÌNH HỌC 8

Chương 1: Tứ Giác

Bài 1: Tứ giác
Bài 2: Hình thang
Bài 3: Hình thang cân
Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa và Dựng hình thang
Bài 6: Đối xứng trục
Bài 7: Hình bình hành
Bài 8: Đối xứng tâm
Bài 9: Hình chữ nhật
Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Bài 11: Hình thoi
Bài 12: Hình vuông

Chương 2: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác

Bài 1: Đa giác – Đa giác đều
Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Bài 3: Diện tích tam giác
Bài 4: Diện tích hình thang
Bài 5: Diện tích hình thoi
Bài 6: Diện tích đa giác

Chương 3: Tam Giác Đồng Dạng

Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác
Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét – Luyện tập
Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng – Luyện tập
Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba – Luyện tập 1 – Luyện tập 2
Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – Luyện tập
Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Chương 4: Hình Lăng Trụ Đứng. Hình Chóp Đều

Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật – Luyện tập
Bài 4: Hình lăng trụ đứng
Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng – Luyện tập
Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều
Bài 9: Thể tích của hình chóp đều – Luyện tập