Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

1. Quy đồng mẫu hai phân số Muốn quy đồng hai phân số ta làm như sau: Bước 1: Tìm một bội chung của 2 mẫu số để làm mẫu chung Bước 2: Tìm... Đọc chi tiết »

Bài 4: Rút gọn phân số

A. Lý thuyết 1. Cách rút gọn phân số Muốn rút gọn phân số , ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho một ước chung khác 1 và... Đọc chi tiết »

Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

A. Lý thuyết 1. Tính chất cơ bản của phân số + Nếu ta nhân cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta... Đọc chi tiết »

Bài 2: Phân số bằng nhau

A. Lý thuyết 1. Định nghĩa Hai phân số a/b và c/d gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau) Ví dụ:  2. Ví dụ... Đọc chi tiết »

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

A. Lý thuyết 1. Khái niệm về phân số Người ta gọi a/b với a,b ∈ Z; b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu... Đọc chi tiết »

Bài 13: Bội và ước của một số nguyên

A. Lý thuyết 1. Bội và ước của một số nguyên Cho a, b và b . Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia... Đọc chi tiết »

Bài 12: Tính chất của phép nhân

A. Lý thuyết 1. Tính chất giao hoán: a.b = b.a Ví dụ: 2.(-3) = (-3).2 = -6 2. Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c) Ví dụ: [9.(-5)].2 = 9.[(-5).2] = 9.(-10) = -90 Chú... Đọc chi tiết »

Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

A. Lý thuyết 1. Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “–”... Đọc chi tiết »

Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

A. Lý thuyết 1. Tính chất của đẳng thức Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau: • Nếu a = b thì a + c... Đọc chi tiết »

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

A. Lý thuyết 1. Quy tắc dấu ngoặc • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “–” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “–”... Đọc chi tiết »